FoU – Nu höjs taket för avdrag från arbetsgivaravgifterna!

Januari 2014 infördes ett skatteincitament för forskning och utveckling (prop. 2013/14:1) Reglerna innebar att vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av arbetsgivaravgiftsunderlaget för dessa personer. Avdraget får inte medföra att de arbetsgivaravgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige fick heller inte överstiga 600 000 kronor per månad.

En förutsättning för avdraget är att personerna har arbetat med forskning eller utveckling i en viss utsträckning, som huvudregel under minst hälften och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid under kalendermånaden. På sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna sattes även den allmänna löneavgiften ned med tio procentenheter enligt 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0 procent.

Från och med 2023-07-01 förstärks nedsättningen av arbetsgivaravgifterna, som får göras för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Det högsta sammanlagda avdraget som får göras från arbetsgivaravgifterna för samtliga dessa anställda på företaget höjs från 600 000kr till 1,5 miljoner kronor per månad, och träder i kraft från och med 1 juli 2023.

Även taket för nedsättning av den allmänna löneavgiften för dessa anställda höjs i motsvarande mån.

Per koncern höjs det sammanlagda avdraget till 3 064 129kr per kalendermånad.

#Lönehantering #forskning #utveckling #arbetsgivaravgifter