Högre förmånskostnader för tjänstebilar

Förändrad beräkningsmodell för förmånsvärden kommer leda till ökade kostnader för företagens tjänstebilar.

1:a juli trädde en lagändring i kraft som innebär att bilar som blir skattepliktiga från och med 1:a juli 2021 eller senare får en annan beräkningsmodell för beräkning av förmånsvärdet. Detta kommer innebära ett högre förmånsvärde för dessa bilar, än för de bilar som registrerades innan 1:a juli.

Bilar som registrerats före den 1:a juli beräknas enligt den tidigare beräkningsmodellen vilket ger ett lägre förmånsvärde.

Värdet av bilförmån beräknas utifrån följande fyra delar;

  • Prisbasbeloppet för beskattningsåret
  • Ränterelaterat belopp – statslåneräntan
  • Prisrelaterat belopp – bilens nybilspris
  • Bilens fordonsskatt enl vägtrafikskattelagen

Förändringen av beräkningsformel är på beräkning av Ränterelaterat belopp – statslåneräntan, där nya beräkningsformeln, som gäller för bilar som blir skattepliktiga från och med 1:a juli eller senare, lyder;

”Det ränterelaterade beloppet beräknas till bilmodellens nybilspris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 1 procentenhet”

För bilar som är skattepliktiga före den 1:a juli 2021 gäller fortsatt den tidigare beräkningsformeln;

”Det ränterelaterade beloppet beräknas till 75 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen.”

Samt av beräkningsformeln på beräkning av Prisrelaterat belopp – bilens nybilspris, där nya beräkningsformeln, som gäller för bilar som blir skattepliktiga från och med 1:a juli eller senare, lyder;

”Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 13 procent av bilmodellens nybilspris”

För bilar som är skattepliktiga före den 1:a juli 2021 gäller fortsatt den tidigare beräkningsformeln;

”Det prisrelaterade beloppet ska för en bilmodell med ett nybilspris som uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp (357 000 kr) beräknas till 9 procent av nybilspriset. Överstiger nybilspriset 7,5 prisbasbelopp ska det prisrelaterade beloppet bestämmas till 9 procent av 7,5 prisbasbelopp med tillägg av ett belopp motsvarande 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp”

#förmåner #skatt #tjänstebilar #förmånsbilar #arbetsgivaravgifter