Höjt tak i sjukpenningen

Den 15:e december tog Riksdagen beslut till att tacka ja till regeringens förslag om höjt tak i sjukpenningen från 8 till 10 prisbasbelopp.

Det som kommer omfattas av denna höjning är beräkningen av sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Ändringarna innebär att brytpunkten för det lägre sjukavdraget ändras från 32.200kr/mån till 40.250kr/mån (nivåerna avser 2022 års prisbasbelopp).

Detta innebär nu att flera kollektivavtal kommer att skrivas om och uppdateringar i beräkningsformlerna i lönesystemen behöver göras.

Denna ändring kommer att gälla from 1 januari 2022 (berör lönekörningar from februari vid inläsning av föregående månads sjukfrånvaro = januari).