Nu är kvittohanteringen snart ett minne blott!

Kravet på att räkenskapsinformation ska sparas i original tas bort från och med 1 juli 2024, enligt beslutet som togs i onsdags (22/5) av Riksdagen.

Räkenskapsinfomation är till exempel kvitton och fakturor. Konkret innebär detta att det inte behöver sparas i pappersform om det finns digitalt.

För arbetsgivare som betalar ut tex utlägg till sina anställda och har ett system där kvittona scannas till digitala utläggsredovisningssystem, så kan kvittona därefter slängas.

Förslaget medför enligt regeringen betydande ekonomiska och tidsmässiga besparingar för många företag, framför allt eftersom de slipper hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid. Dessutom ska bokföringslagens närliggande lagstiftning anpassas till ändringarna.

Det ska också införas övergångsbestämmelser som innebär att räkenskapsinformation som vid ikraftträdandet bevaras i mikroskrift även fortsatt får bevaras i den formen.

Läs mer på Riksdagens sida; Betänkande 2023/24:CU21 “Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original”