Reformerad Arbetsrätt & lagändringar i LAS – Har du koll på vad som förändrats?

29 juni trädde en reformerad arbetsrätt ikraft och regler i LAS har därmed förändrats. De nya lagreglerna kommer börja gälla från och med 1:a oktober 2022, men gäller anställningar som ingås från och med 29 juni 2022. Några av de förändringar som kommer gälla och som du behöver ha koll på, tar vi upp nedan.

Anställningsformen ”Allmän visstidsanställning” slopas och ersätts av ”Särskild visstidsanställning” som även kallas ”SÄVA”. Denna anställningsform innefattar bla följande;

Denna anställning får pågå i högst 12 månader under en sammanlagd period om 5 år, därefter övergår anställningen i en Tillsvidareanställning

Om en anställd haft tre eller flera korta SÄVA hos samma arbetsgivare under en och samma månad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid.

Skriftligt underlag ”Anställningsavtal” skall ges till den anställde

Om en anställd haft en SÄVA-anställning i mer än 9 månader under en 3 års period, så har denne företrädesrätt till en ny SÄVA-anställning hos samma arbetsgivare om den anställde ansökt om förtur.

De Visstidsanställningsformer som kommer finnas i LAS från och med 1:a oktober 2022 är följande;

  • Särskild visstidsanställning – SÄVA
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • Provanställning

Skriftligt anställningsavtal

From ikraftträdandet 29 juni ska anställningsavtalen innehålla ny utökad information samt gälla alla anställda. Det innebär att anställningsavtal som träffas från och med detta datum ska tillämpa de nya reglerna. Avtal som träffats innan ikraftträdandet behöver inte skrivas om, men de anställda har rätt begära att få kompletterande skriftlig information enligt de nya reglerna.

Ny bestämmelse införs som anger att Anställningsavtal ska avse heltid om inte annat anges i anställningsavtalet. Om anställningsavtalet inte avser heltid så har arbetstagaren rätt att skriftligen begära skälet till detta. Arbetsgivaren ska då inom tre veckor lämna informationen skriftligen.

En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare innehållande alla villkor i anställningen.

Enligt den nya lagen skall inte bara anställningsdatum uppges vid anställning enligt de tre första ovan angivna Visstidsanställningsformerna. I de fallen ska även anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra anges.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren följa följande turordningsregler;

Tre personer får undantas mot tidigare två. De som undantas ska dock fortfarande ha en särskild betydelse för verksamheten, något arbetsgivaren kan behöva kunna motivera vid ev MBL förhandling.

Undantagsregeln kan tre månader efter den första uppsägningen tillämpas på nytt.

Vid uppsägning är orsaken ”Saklig grund” ersatt med ”Sakliga skäl”. Detta för att en uppsägning från arbetsgivare skall grunda sig på sakliga skäl som till exempel arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Man ser på hur allvarligt den anställde brutit mot avtalet i anställningen och gör en helhetsbedömning. Här är viktigt att skriftligen dokumentera.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldigheter vid uppsägning på sakliga skäl, anses uppfylld om en omplacering tidigare gjorts eller erbjudits.

Vad gäller vid tvist?

Vid en tvist om ogiltighet av en uppsägning på grund av sakliga skäl, kan en domstol inte längre besluta om att anställningen ska bestå för tiden fram tills tvisten har slutligt avgjorts.

Enligt de tidigare reglerna så kvarstod man i anställning tills tvisten prövats i domstol, vilket kunde ta upp emot 1-1,5år. Med den nya lagen ändras detta och anställningen avslutas vid uppsägningstidens utgång. Om arbetsgivaren sedan tilldöms att de handlat felaktigt så kan det bli retroaktiv utbetalning.

De allmänna skadestånden för felaktig uppsägning och avsked höjs i och med detta.

Under en pågående tvist får den anställde A-kassa tills tvisten är avgjord. Om arbetsgivaren tilldöms att de handlat felaktigt och ska betala ut retroaktiv lön, så blir den anställde återbetalningsskyldig till A-kassan. I dessa fall finns ingen karenstid för A-kassa utbetalning till den anställde.

#LAS #Arbetsrättsreform #Anställningsavtal #Sakligaskäl #Särskildvisstidsanställning #SÄVA