Semesterårsskifte april – vad behöver man tänka på & vilka frånvaroorsaker är semesterlönegrundande?

Har företaget Semester år – Intjänande år föregående år, 1:a April till och med 31:a Mars?

Då är det först efter April månads lönekörning man kan göra semesterårsskiftet, eftersom eventuellt uttagna dagar i mars först måste registrerats på aprillönen. Dagarna som intjänats under intjänandeåret blir först efter semesterårsskiftet tillgängliga för de anställda;

Tex intjänande år 2021-04-01—2022-03-31 blir tillgängliga att ta ut som ledighet först från och med 2022-04-01

 • Som arbetsgivare är du skyldig att se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar/år
 • Har en anställd en semesterrätt på 25 dagar, så får denne spara 5 dagar vid ett semesterårsskifte
 • Sparade dagar får sparas i max 5år. Under denna tid ska de planeras in och tas ut som semesterledighet.
 • Har den anställde fler än 5 dagar kvar, meddela den anställde och planera tillsammans när dagarna ska tas ut i ledighet, innan semesterårsskiftet.
 • Alla frånvaroorsaker är inte semestergrundande. Stäm av inför årsskiftet att ni har rätt inställt i systemen så intjänandet av semester beräknas korrekt.

Inte alla frånvaroorsaker är semesterlönegrundande – men vilka är det och hur många dagar?

 • Sjukfrånvaro; De första 180 kalenderdagarna under semesterns intjänandeår är semesterlönegrundande vid sjukfrånvaro, så kallat insjuknande år. Är den anställde fortsatt sjukskriven hela nästkommande semesterår så är även 180 dagar under det intjänande året semesterlönegrundande, om den anställde fortfarande är sjukskriven.
 • Arbetsskada; Hela intjänande året är vid arbetsskada semesterlönegrundande (365 dagar), så kallat insjuknande år, samt ett efterföljande år.
 • Föräldraledighet; De första 120 kalenderdagarna föräldern är frånvarande för tid när föräldrapenning ges i samband med barns födelse eller adoption är semesterlönegrundande. Har man ensam vårdnad av barnet så är de första 180 kalenderdagarna semesterlönegrundande. Detta gäller per barn (utom vid flerbarnsbörd).
 • Graviditetspenning; Graviditetspenning utges tidigast från och med 60:e dagen före beräknad tidpunkt och längst till och med 11:e dagen före beräknad tidpunkt för barnets födelse. Hela denna frånvarotid är semesterlönegrundande (max 49 dagar). Detta gäller per barn.
 • Tillfällig Föräldrapenning (Vab); De första 120 kalenderdagarna är semesterlönegrundande när föräldern är frånvarande för tid då tillfällig föräldrapenning ges för behov av vård av barnet eller i samband med att ett barn avlidit. Även de första tio dagarna, i samband med barns födelse, har barnets far eller annan person som avstår från förvärvsarbete rätt till semesterlönegrundande tillfällig föräldrapenning. Har man ensam vårdnad av barnet så är de första 180 kalenderdagarna semesterlönegrundande. Detta gäller per barn och år.
 • Smittbärarpenning; Om den anställde är hemma med smittbärarpenning på grund av risk för att överföra smitta, så är frånvaron semesterlönegrundande under de första 180 dagarna
 • Närståendevård; En anställd har rätt att vara ledig för vård av svårt sjuk närstående. De första 45 dagarna är då semesterlönegrundande.
 • Facklig utbildning eller verksamhet, eller för ersättningsberättigade teckenspråksutbildning för vissa föräldrar TUFF; Dessa frånvaroorsaker är semesterlönegrundande i upp till 180 dagar.
 • Grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt; Denna ledighet är semesterlönegrundande i maximalt 60 dagar.
 • Utbildning i svenska för invandrare; Tiden en anställd är ledig från arbetet för att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning är semesterlönegrundande.
 • Tidsbestämd anställning på max tre månader – Intjänad semester kan då utbetalas vid varje löneutbetalning.
 • Avslut av anställning – Intjänad, betald och sparad semester utbetalas som en slutlön.
 • Vid ändring av anställningsförhållande som innefattar byte av semesteravtal.
 • Vid Långtidsfrånvaro som tex Föräldraledighet och sjukfrånvaro – Då man inte kunnat ta ut semester och dagar kvarstår vid semesterårsskiftet. Observera att inte alla dagar utbetalas.

Rörlig semester, vad gäller här och hur beräknar man det?

 • Semesterlön för rörliga lönedelar ska utbetalas senast en månad efter semesterårsskiftet eller enligt kollektivavtal. Enligt semesterlagen, sammalöneregeln, beräknas det med 12% av den anställdas intjänade rörliga lön under intjänandeåret. Om företaget har kollektivavtal gäller andra beräkningsregler, det skiljer sig mellan olika kollektivavtal.

Behöver ni hjälp eller rådgivning kring detta, kontakta oss gärna!

#förmåner #semesterårsskifte #semester #föräldraledighet #sjukdom #smittbärarpenning #vab #tillfälligföräldrapenning