Utökat krav på skriftlig information i samband med anställning och vid förändrade arbetsvillkor!

En arbetsgivare ska, enligt den nya Arbetsrättsreformen och nya reglerna i LAS, lämna skriftlig information till en arbetstagare snabbare än tidigare och till alla som anställs från och med 29 juni 2022 och framåt.

I LAS fanns det sedan tidigare krav på att arbetsgivaren skulle lämna skriftlig information till arbetstagaren om arbetsvillkoren, men med lagförändringarna så har kravet på den skriftliga information som ska lämnas utökats och blivit mer omfattande, samt att den ska lämnas snabbare än tidigare.

Tidigare fanns till exempel undantaget att arbetsgivaren inte behövde ge skriftlig information om anställningsvillkoren till arbetstagare med anställningar kortare än tre veckor – det är nu borttaget och kravet nu är att arbetsgivaren ska lämna skriftlig information vid alla anställningar, oavsett anställningsform och längd på anställningen.

Det finns idag inget lagkrav på vad ett anställningsavtal ska innehålla eller se ut, det kan till och med vara ett muntligt anställningsavtal som ingåtts. Har man inte ett skriftligt anställningsavtal eller om den skriftliga informationen enligt LAS reglerna om anställningsvillkoren inte finns med i anställningsavtalet, så måste både anställningsavtal och skriftlig information lämnas.

Många arbetsgivare väljer därav att ha skriftliga anställningsavtal där den skriftliga information som arbetsgivaren är skyldig att ge finns med.

Vad ska då den skriftliga informationen innehålla, inom vilken tidsfrist ska informationen lämnas och vilken information kan man hänvisa till lagar och kollektivavtal som reglerar dessa frågor?

Slutligen – lite tips på vägen;

  • Upprätta skriftliga anställningsavtal med information om anställningsvillkoren som arbetstagaren får senast när anställningen börjar
  • Förändras arbetsvillkoren under pågående anställning för en arbetstagare, säkerställ att denne får informationen skriftligen
  • Anställningsavtal som är ingångna innan 29 juni behöver inte skrivas om. De anställda kan däremot begära kompletterande information enligt de nya reglerna och då blir arbetsgivaren skyldig att skriftligen ge arbetstagaren informationen.

#LAS #Arbetsrättsreform #Anställningsavtal #Arbetsvillkor #Provanställning #Tillsvidareanställning #SÄVA #SärskildVisstidsanställning